• Μελέτη / έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις και τις ιδέες που σχετίζονται με τις βασικές έννοιες στην κατάρτιση σε θέματα Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) προκειμένου να απεικονιστεί η τρέχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό όσον αφορά τις δομές κατάρτισης, το εκπαιδευτικό υλικό, τα προγράμματα σπουδών, τον εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών και την επιλογή των κατάλληλων πρακτικών και εργαλείων στο μαθησιακό περιεχόμενο.
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ερευνητών, ειδικών και επαγγελματιών στον τομέα των μεθόδων διδασκαλίας, των εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας, της διαχείρισης των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΑΦ.
  • Σχεδιασμός ενός ενοποιημένου, με ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση on line εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο να παρακινηθούν οι εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά και άτομα με ΔΑΦ να συμμετέχουν μέσω διαδικτύου.
  • Δημιουργία μιας πολυγλωσσικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του έργου, η οποία περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά ζητήματα που προκύπτουν.
  • Υλοποίηση του ηλεκτρονικού βιβλίου: "Επαγγελματική Κατάρτιση σε Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Άτομα με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού".
  • Οργάνωση βραχυπρόθεσμων πιλοτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου μέσω πιλοτικών e-learning προγραμμάτων, σε κάθε χώρα-εταίρο.
  • Οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.